Statistika přínosů přepólování

V tomto článku odbočím od tradičních povídacích témat a položíme se do čísel a statistiky.

Poslední dobou se mi stává, že po mě lidé chtějí důkazy o pozitivním dopadu přepólování na můj život. Ale protože já jsem v tomto tématu zainteresovaná osobně, rozhodla jsem se požádat více lidí, kteří mají přepólování za sebou, aby sdíleli svoje zkušenosti.

Kdo prošel přepólováním, důkazy nepotřebuje. Důkazy potřebuje naše hlava/mysl, když jí chybí zkušenost a vlastní prožitek v těle. Zároveň mysl zvládne vyvrátit každý sebepřesvědčivější důkaz, právě když jí prožitek a vlastní zkušenosti v těle chybí.
Nemohu tedy poskytnout důkazy, ale pouze informace a zkušenosti lidí, kteří prošli v ČR seminářem a přepólováním. V referencích jsou osobní příběhy několika přepólovaných, ale informace od většího počtu účastníků, jsem získala až nyní.

Pokusila jsem se shromáždit formou dotazníku kvantifikovatelná data o tom, jak nijak, málo nebo moc se lidem zlepší / zkvalitní život po přepólování. Může se zdát, že číselně ohodnotit zlepšení vlastního psychického, emočního a fyzického stavu moc nejde, ale přesto jsem se o to pokusila.

Cílem tohoto dotazníku není předložit důkazy, ale shromáždit a vyhodnotit informace.

Přepólování je proces, při kterém se člověk pomalu vrací ke své přirozené lateralitě. K tomuto procesu se člověk rozhoduje po zjištění, že nežil doteď svoji přirozenou lateralitu a rozhodl se k ní vrátit. Většinou se jedná o lidi, kteří si mysleli, že jsou praváci, a pokoušeli se tak žít a měli nějaké příznaky/následky. Při důkladném otestování pomocí rozdílových cviků zjistili, že jsou leváci (přeučený nebo skrytý levák), a chtějí se vrátit ke svému přirozenému nastavení.

Karl Grunick uvádí na svých seminářích, které pořádá v Německu, Rakousku a Švýcarsku, dlouhodobě vypozorovaný procentuální vliv přepólování na kvalitu života. Přibližně 20 let pozoruje, že přepólování má následující vliv u:

 • 25% lidí – beze změny – lidé nepocítí žádnou změnu
 • 15% lidí – mírné zlepšení kvality života
 • 50% lidí – výrazné zlepšení kvality života
 • 10% lidí – záchrana života

Je zřejmé, že vliv přepólování na život může být u každého jiný. Stejně jako různí lidé mohou nežití správné laterality snášet různě (lehce nebo hůře).

Mým cílem dotazníkového šetření bylo zjistit/ověřit:

 • kolik příznaků skrytí leváci mívají a které příznaky jsou nejčastější,
 • jak vnímají (subjektivně) účastníci zlepšení kvality života při/po přepólování (po semináři),
 • jaká je závislost doby přepólování na míru a rozsah zlepšení příznaků /následků,
 • jaká je struktura respondentů dotazníku, a jak vypadá průměrný respondent.

Oslovila jsem účastníky našich seminářů v ČR, aby anonymně vyplnili dotazník. Vyplňování dotazníku bylo dobrovolné a vyplňovali jej pouze ti účastníci, kteří na semináři zjistili, že doteď nežili svoji lateralitu a rozhodli se pro proces přepólování.
Dotazník byl zaslán 170-ti účastníkům seminářů (z let 2019-2023) a vyplnilo jej 69 osob (41%).
Nemáme informace, proč někteří účastníci dotazník nevyplnili. Jednou z možností mohlo být i to, že se pro přepólování nerozhodli.
Dále jsou účastníci dotazníku uvedeni jako respondenti.
Děkujeme všem, kteří se dotazníkové akce zapojili.

Obsah a struktura dotazníku

V dotazníku uváděli respondenti základní anonymní informace:

 • pohlaví: muž/žena
 • věk v době semináře: 6-18, 19-35, 36-60, 61 a více
 • dobu přepólování od semináře do vyplnění dotazníku: 0-12 měsíců, 13-24 měsíců, 25-36 měsíců, 37 měsíců a více

Dále hodnotili příznaky/následky nežití správné laterality následovně:

 • z 50-ti nejčastějších příznaků/následků respondenti vybrali a následně hodnotili pouze ty příznaky, které měli před ověřením laterality (před seminářem), a jak se změnily tyto příznaky od doby před seminářem až k termínu vyplnění dotazníku (v době přepólování).

Stupnice hodnocení změny příznaků byla následující:

0 – žádná změna, nezlepšilo se
1 – mírné zlepšení
2 – výrazné zlepšení
3 – zmizelo úplně

Správně bych měla uvést hned zde na začátku strukturu respondentů, ale to není až zas tak zajímavé jako výsledky dotazníků. Proto je struktura respondentů pro zájemce uvedena až na konci článku.

Četnost příznaků před přepólováním

V níže uvedené tabulce jsou příznaky nesprávné laterality seřazeny dle četnosti jejich uvedení v dotazníku. Příznaky/následky jsou seřazeny od nejčetnějších (v procentech z počtu odpovědí) po nejméně četné.

pořadípopis příznaku/následku nesprávné lateralityČetnost v dotazníku %
1neschopnost nastavit si hranice (fyzicky nebo verbálně) 92%
2nechávat se zneužívat (jinou osobou např.pracovně)83%
3neschopnost projevit svoji sílu přirozeně79%
4chybějící radost ze života76%
5nedůvěra ve vlastní pocity76%
6nejsem dost dobrý (perfekcionalismus)76%
7opakované počítání (včetně geometrického zarovnávání)74%
8nízká sebedůvěra74%
9nespokojenost s průběhem a výsledkem vlastní činnosti73%
10chybějící spontánnost a pohotovost73%
11vnitřní chaos a neklid73%
12nadměrná únava71%
13potíže s mluveným projevem (neschopnost se vyjádřit, najít slova)70%
14přebujelá mysl (stále o něčem přemýšlí)70%
15nadměrná potřeba se opakovaně kontrolovat (zavření dveří, balení věcí apod.)68%
16nadměrné snažení se (workoholismus)68%
17nepřítomnost duchem (nevnímá)65%
18stálé hledání, co mi pomůže (mnoho seminářů, vzdělávacích kurzů apod.)65%
19výbuchy vzteku (nepravidelné a silné)65%
20neschopnost si hrát a užívat si hru (zaměření na výsledek nikoliv průběh, potřebuji vyhrát)64%
21pocit, že život je těžký a vše je složité a náročné64%
22extrémy v různých aspektech (všechno nebo nic)62%
23žena – tvrdá dominantní61%
24potíže s partnerskými vztahy61%
25nedýchání u činností vyžadujících soustředění59%
26pocit, že nikam nepatřím58%
27pocit nenaplněného života58%
28pletení si levé a pravé strany56%
29chronické zdravotní potíže (jakékoliv)50%
30bolesti jedné strany těla nebo její části50%
31potíže s učením se (neleze to do hlavy)48%
32fyzická nešikovnost48%
33omezená (nedostatečná) kapacita dýchání48%
34potíže s nosními dutinami (chronické, časté)47%
35nekvalitní spánek47%
36nesouměrnost těla (rameno, obličej apod.)44%
37napětí v dolní čelisti (rovnátka, skřípání zubů)44%
38málo přátel44%
39potíže s psaním (nečitelně, nechce psát, střídá psací a tiskací)42%
40potíže se čtením (plete si bd, špatně čte, potíže číst nahlas)42%
41slabý imunitní systém42%
42sklony k závislostem (kouření, drogy, hry, …)42%
43deprese36%
44ženy – bolestivá, silná, nepravidelná menstruace30%
45alergie29%
46myomy, cysty27%
47muž – slabý submisivní27%
48řečové vady (kotání, zadrhávání, nesrozumitelná řeč)24%
49nesnášenlivost laktózy17%
50ženy – potíže s hormonálním systémem17%

Respondenti hodnotili v dotazníku pouze ty příznaky, které měli před otestováním laterality na semináři.
69 respondentů uvedlo (průměrně) 28 příznaků z 50-ti nejčastějších příznaků (56%).
Nejmenší počet příznaků byl 4 a největší počet příznaků byl 48.
S nejvyšší četností se objevují příznaky týkající se emoční a mentální úrovně. Příznaky související s fyzickým tělem se objevují až ve druhé polovině tabulky (nejvýše je na 25. místě – nedýchání u činností vyžadujících soustředění).
Nejčastějším příznakem uvedeným v dotazníku je NESCHOPNOST NASTAVIT SI HRANICE. Tento příznak uvedlo 92% respondentů (63 z 69).
Z dotazníku je zřejmé, že v této skupině respondentů mělo nežití správné laterality mnohem větší negativní dopad na psychiku a emoční rovnováhu než na fyzické tělo.

Zlepšení příznaků po přepólování

Respondenti hodnotili, jak se jim příznaky změnily od začátku doby přepólování (po semináři) až do doby vyplnění dotazníku. 69 respondentů v dotaznících uvedlo celkem 1926 příznaků. Z toho hodnotili zlepšení příznaků následovně:

 • hodnotou 0 = bez zlepšení u 442-ti příznaků = 23%
 • hodnotou 1 = mírné zlepšení u 779-ti příznaků = 40%
 • hodnotou 2 = výrazné zlepšení u 539-ti příznaků = 28%
 • hodnotou 3 = úplné vymizení u 166-ti příznaků = 9%

Respondenti uvedli u 77% uvedených příznaků/následků alespoň mírné zlepšení.
Zde je potřeba uvést, že při přepólování se účastníci nezabývají žádnými příznaky/následky konkrétně. Ani se neučí techniky, jak je redukovat nebo eliminovat. Následky/příznaky samovolně ustupují a mizí s tím, jak se tělo dostává postupně do svého přirozeného nastavení.
Většina respondentů nebyla v době vyplnění dotazníku na konci přepólování (2-3 roky). Viz další odstavec.

Zlepšení příznaků v závislosti na době přepólování

Všichni respondenti (69) byli roztříděni do skupin podle délky období přepólování. V každé skupině byla vypočtena průměrná hodnota zlepšení ze všech příznaků, které respondenti uvedli. Takto byla vypočtena průměrná hodnota zlepšení příznaků pro jednotlivé délky doby přepólování. Doba přepólování se pohybovala od 4 měsíců do 50 měsíců.

 • 0-12 měsíců = 18 resp. (26%) = „mírné zlepšení“ = 1,1
 • 13-24 měsíců = 40 resp. (58%) = „mírné zlepšení“ = 1,2
 • 25-36 měsíců = 6 resp. (9%) = „střední zlepšení“ = 1,6
 • 37 měsíců a více = 5 resp. (7%) = „výrazné zlepšení“ = 2,1

V prvních dvou letech byly změny pocitově menší a pomalejší. První rok bývá „takový nijaký“. Návrat k přirozené lateralitě (přepólování) není skokový, ale trvá delší dobu, stejně jako postupné odklánění se od dvé přirozené laterality v dětství pod vlivem společnosti.
Respondenti uváděli v dotazníku již v prvním roce přepólování mírné změny. Výraznější změny uváděli respondenti většinou po 3 letech přepólování.

Průměrný respondent

Z vyplněných odpovědí byl sestaven typický respondent dle průměrných hodnot jednotlivých parametrů:

 • žena
 • 35-60 let
 • 14 měsíců doba přepólování
 • 28 příznaků před přepólováním
 • bez zlepšení (21%) – 6 příznaků
 • mírné zlepšení (39%) – 11 příznaků
 • výrazné zlepšení (28%) – 8 příznaků
 • úplné vymizení (11%) – 3 příznaky
 • Průměrné zlepšení příznaků: 1,24. To je mezi mírné až střední zlepšení.

Pohlaví respondentů

Dotazník vyplnilo k dnešními dni 69 respondentů, z toho 70% žen a 30% mužů. Procentuální rozložení respondentů přibližně odpovídá rozložení účasti mužů a žen na seminářích.

Věkové složení respondentů

Respondenti byli ve věku:

6-18 let = 2% (1 respondent)
19-35 let = 24% (17 respondentů)
36-60 let = 67% (45 respondentů)
61 a více let = 8% (6 respondentů)

V datech nebyla zjištěna žádná závislost mezi věkem a úspěšností přepólování.
Ze získaných dat byly zjištěny ještě další zajímavé statistiky, které budou zveřejněny později.

Závěr

Semináře a přepólování se většinou účastní lidé, s nimiž dané téma zarezonovalo. Chtějí si ověřit, zda jejich psychické, emoční a fyzické potíže souvisí s nesprávnou lateralitou a případně se při přepólování „zbavit“ negativních následků nežití své laterality.
Z výsledků dotazníku v této skupině je zřejmé, že přepólování plní jejich záměr a příznaky/následky postupně samovolně mizí. Zároveň se v této skupině prokázalo, že každý člověk může mít jinou intenzitu a rozsah reakce na nežití správné laterality ale i na přepólování. Rozdíly vlivu přepólování jsou v míře zmírnění příznaků/následků, a to v závislosti na délce doby přepólování.


Nejlepším důkazem funkčnosti přepólování je vlastní zkušenost.
Platí zde jednoduchá poučka: NEVĚŘTE MI, VYZKOUŠEJTE SI TO.

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.