Princip laterality

Leváctví a praváctví …

Lateralita (leváctví a praváctví) je dána pozicí mozkových hemisfér, nikoliv šikovností rukou či nohou. Toto platí nejen u lidí, ale i u zvířat.

Lateralita má zásadní vliv na naše fyzické a duševní zdraví, partnerské vztahy a kvalitu našeho života.

Náš svět je polarizovaný, protože nic nemůže existovat samo o sobě. Vždy se jedná o dvě energie/síly, které jsou odlišné svou kvalitou, vzájemně se doplňují, přitahují a vytváří harmonický celek. Různé polarity zobrazuje monáda jing a jang. Různé formy jsou například proton a elektron, muž a žena, den a noc, bílá a černá, ano a ne, plus a mínus, výdech a nádech, galaxie a temná hmota atd. Levo- a pravorukost patří mezi polarity také, protože má přímou spojitost s mužským a ženským principem.

spravna-lateralita-ruce-opacne

… princip laterality = hemisféry

Existuje mnoho studií, které popisují princip laterality, ale často si vzájemně odporují. Přesto je experimentálně ověřeno, že každá hemisféra plní jinou funkci a má jiné kvality (např. Ian McGilchrist – Rozdvojený mozek). Mozkové hemisféry jsou propojeny křížem s opačnou částí těla, tedy s rukama i nohama (hranice je v úrovni obočí). Jejich vzájemné propojení zajišťuje corpus callosum (kalózní těleso). Pravá hemisféra je propojená s levou stranou těla. Levá hemisféra je propojena s pravou stranou těla.
V jednotlivých hemisférách jsou umístěna centra zpracovávající následující činnosti a procesy.

muzska-lateralita
Racionální mozková hemisféra = „mužská kvalita“

Racionální (dominantní) mozková hemisféra = MUŽSKÉ KVALITY = analyticky myslí, je logická, zaměřená na detaily, počítá, pracuje s fakty, ovládá jazyk a řeč, projevuje vůli, shromažďuje data a fakta, pracuje s pamětí, ovládá vědu, strategie, zpracovává texty písní.

zenska-lateralita
Kreativní mozková hemisféra = „ženská kvalita“

Kreativní (nedominantní) mozková hemisféra = ŽENSKÉ KVALITY = zpracovává pocity, kreativitu, intuici, představy, fantazie, hudbu, umění, snění, tvořivost, holistické myšlení (multitasking), rytmus, emoce, vtip, chutě, vůně, sluch, fotografickou paměť, vizualizace.

Z funkcí hemisfér je zřejmé, že dominantní hemisféra má kvalitu „mužskou, jang“ a kreativní hemisféra „ženskou, jin“. Kdysi vědci vědecky vyzkoumali, že dominantní hemisféra je levá a kreativní pravá. Ano, tak to platí u praváků.

U leváků jsou hemisféry zrcadlově obráceně: levá je kreativní a pravá je dominantní.

Slovo dominantní neznamená, že by tato hemisféra byla lepší než kreativní hemisféra. Ale jejím energetickým základem je „pohyb vpřed“ (vedení). Zatímco kreativní hemisféra má energetický základ „být statická – na místě“.

Více informací je v článku Mozek jako autoservis a květinářství a Mužská a ženská strana těla.

Zkřížená lateralita a ambidextrie … neexistují

Zkřížená lateralita ani ambidextrie nemá dle žádných vědeckých zjištění podložený základ ve fyziologii těla. Ve vědeckých pracích (Lothar Rupff) bylo zjištěno, že korelace dominantního oka/ucha s dominantní rukou je nízká okolo 60%. Tyto testy tedy nelze považovat za věrohodné. Větší korelace byla zjištěna u ruky s nohou. Přesto testy na dominanci oka tvoří podstatnou část běžně používaných testů.
Český logoped František Synek ve své knize Záhady levorukosti uvádí množství případů, kdy se dětem změnilo dominantní oko poté, co dítě změnilo psací ruku. Ve více případech pozoroval, že změna dominance oka je následkem nikoliv příčinou. Proto jsou tyto testy nerelevantní.

Dle našeho názoru se jedná pouze o vytvoření umělých „šuplíčků“, které byly vytvořeny na základě nejasných nebo sporných výsledků testů laterality. Tyto „charakteristiky“ vykazují v testech většinou praváci (tedy lidé, kteří si myslí, že jsou praváci). Jedná se tedy spíše o způsob chování nebo kompenzaci, než o fyziologickou odlišnost.

Na našich seminářích žádné cviky související s očima nebo ušima neprovádíme. Testy na leváctví a praváctví, které používáme jsou rozdílové. Neřeší se, kterou rukou je daná činnost prováděna, ale test se provede oběma způsoby a hodnotí se rozdíl v průběhu cviku.

Ale nic na této planetě není špatně. Pravděpodobně byly tyto „šuplíčky“ potřeba po nějakou dobu pro zmírnění tlaku na pravorukost u všech lidí.

Více k tématu je v článku Zkřížená lateralita a ambidextrie neexistují.

Jak spolupracuje ruka s mozkovou hemisférou?

Pomocí stimulace dlaní a prstů (hmatových smyslů) dostává mozek signály k činnosti. Pravá ruka posílá signály levé hemisféře a levá ruka pravé hemisféře. U leváka, používajícího levou ruku jako dominantní, posílá levá ruka například při psaní signály pro zpracování detailů do pravé (racionální) hemisféry, která je k tomu určená. Pravá hemisféra přijme signál, zpracuje jej a pošle zpět do levé ruky.

U skrytého leváka pošle pravá ruka signály do levé (kreativní) hemisféry, která neumí tyto signály zpracovat, a proto je přepošle do příslušného centra v pravé hemisféře. Ta signál nezpracuje, protože nepřišel z ruky, ale odjinud, a pošle ho zpět. Takto si hemisféry vymění signál 2–3× a teprve pak jej racionální hemisféra vyřeší a pošle zpět levé hemisféře, která ovládá pravou ruku. Mozek je velmi učenlivý a dokáže vytvářet nové a nové spoje, pokud dostává opakované signály. Takže se časem tyto cestičky vyběhají a nějak to vlastně funguje. Nicméně kvalita nikdy není taková, jaká by byla při správné lateralitě.

Vzhledem k tomu, že mozek spotřebovává až 1/3 veškeré energie, vyžadují tyto nadbytečné mozkové činnosti u skrytého leváka další energii navíc.

Celý systém je pak používán v rozporu s jeho nastavením, a tak se dostává do nerovnováhy, která se projevuje různými příznaky na mentální, emoční a fyzické úrovni. Více v článku Příznaky/následky nesprávné laterality.

Kolik je „skrytých leváků“ a „skrytých praváků“?

Termínem „skrytý levák“ označujeme člověka, který se snaží žít jako pravák (používá ruce a nohy jako pravák), ale ve skutečnosti je levák. To stejné platí pro „skrytého praváka“. Je to člověk, který se snaží žít jako levák (používá ruce a nohy jako levák), ale ve skutečnosti je pravák.

Praváků a leváků je „stejně“. Budeme uvažovat, že praváků je 51 % a leváků 49 %. Statistiky nejen v ČR ale uvádí, že praváků je 90 % a leváků 10%. Z toho vyplývá následující:

Přibližně 39 % procent populace nežije svoje leváctví (skrytí leváci) a snaží se žít jako praváci.

Existují i skrytí praváci. Podle Karla Grunicka, který se touto problematikou zabývá více než 20 let, se jedná o skutečné výjimky. Za svoji praxi potkal jen 4 skryté praváky. Pravděpodobně se jednalo o potomky rodičů – leváků, kteří byli v dětství násilně donuceni být praváky. Pod tíhou tohoto traumatizujícího zážitku se rozhodli své děti vychovávat jako leváky (i když byli ve skutečnosti praváci).

procentualni-zastoupeni

Je tedy nesrovnatelně vyšší pravděpodobnost, že je člověk skrytý levák než skrytý pravák. Další text je uváděn pro skryté leváky, pro skryté praváky slouží obdobně.

Jak vzniká „skrytý levák“?

Fakticky existují jen dvě možnosti:

Skrytí leváci z donucení vznikali ve školách i v rodinách tlakem na psaní pravou rukou. Přestože se tak neděje již oficiálně, stále je často známý přístup: „když to není vyhraněný levák, ať píše raději pravou“. Ani ve všech mateřských a základních školách není v současné přístup k psaní levou a pravou rukou stejně neutrální.

Z biologie víme, že potomci vyvinutějších tvorů, kteří jsou dlouho v péči rodičů, se učí hlavně okoukáváním od rodičů. Známe to všichni, děti nedělají to, co rodiče říkají, ale to, co rodiče dělají. Pokud je v tom nesoulad, děti si instinktivně vyberou to, co skutečně rodiče dělají, před tím, co říkají. Chytré dítě vidí své rodiče brát věci do pravé ruky (psát, sekat dřevo, krájet nožem, ….) a tak i když napoprvé instinktivně vezme nástroj do té správné ruky, pak se rozhlédne a vezme nástroj do té stejné ruky jako máma nebo táta. Pokud mu to není velmi nepříjemné (výrazný levák) a pravou rukou mu to vůbec nejde, zůstane u toho i nadále.

Děti leváci si často sami zvolí žít jako praváci, aby nebyly odlišné od okolí, nebo na základě zaběhnutých negativních tvrzení o levácích.

Leváctví a praváctví jsou stejně dědičné jako ostatní fyzické části těla. Jde o funkci mozku, která je daná a „namíchaná“ ze směsky všech ostatních předků. Není tedy pravidlem, že leváci rodí leváky a praváci praváky. Nefunguje ani „tradiční“ pravidlo, že první dítě je pravák a druhé levák.

Skrytí leváci mají většinou následkem nežití své správné laterality velké množství následků na fyzické, mentální i emoční úrovni. Tyto následky spolu zdánlivě nesouvisí a málokoho napadne, že by mohly mít společnou příčinu v nežití své přirozené laterality. Seznam nejčasnějších následků najdete v Příznacích nesprávné laterality.

… leváctví a společnost

Žádná z polaritních kvalit není lepší ani horší. Jen je každá jiná.

Je na světě více jing nebo jang? Odhadem bychom řekli, že je to tak napůl. Mužů a žen je také přibližně půl na půl. Všechny polaritní prvky jsou přibližně půl na půl, aby celek byl v rovnováze. Dobře je to znatelné ze známé monády.

Fyzikální zákony neumožňují nerovnováhu. Polarity se přitahují, doplňují, nemohou existovat jedna bez druhé. Žádná polaritní kvalita není lepší ani horší, jsou jen různé. Potřebné jsou obě, dohromady tvoří harmonický celek.

Levák a pravák jsou dvě různé, ale rovnocenné bytosti. Přesto ve společnosti takto nejsou vnímány.

levak-pravak
Nastavení leváka vs. nastavení praváka

Současný svět tvrdí, že převažují praváci a leváci jsou v menšině. Statistiky jednotlivých států hovoří velmi rozdílně o procentuálním zastoupení leváků v jednotlivých zemích. Jen v rámci Evropy se jedná o údaje mezi 7–16 % leváků. V arabských zemích, v Číně či Koreji je oficiálně jen 1 % leváků. Není logické, že by se leváci rodili procentuálně jinak podle hranic států.

Proč je tedy v našem jinak polaritně rovnovážném světě tak velký rozdíl (nerovnováha) v množství leváků a praváků? Odpověď je jednoduchá, data nejsou správná. Tedy způsob jakým se určuje lateralita má systematickou chybu a je nevěrohodný.

Zkusme si vzpomenout na jakékoliv rčení, průpovídky o pravé nebo levé ruce:

 • to je to pravé ořechové!
 • pravé zlato.
 • to je ta pravá láska, žena, …
 • ve slovech PRAVDA, PRÁVO nacházíme podobný základ
 • potřásáme si pravicí
 • pravý úhel, pravítko, pravopis

a naopak

 • je levý jako šavle.
 • celé to je nějaké na levačku.
 • to zvládnu levou zadní (je to tak jednoduché).
 • podat levou ruku je neslušné.
 • v některých kulturách je levá ruka „špinavá“.
 • vstával levou nohou napřed (je rozmrzelý, nedaří se mu).

Vnímáte ten rozdíl? Pravá ruka je spojována s něčím pozitivním, vhodným. Naopak levá ruka je spojována s něčím negativním, nesprávným, nešikovným, nevhodným. Takto se projevuje dualita, která hodnotí. Polarita jen rozlišuje různé kvality bez hodnocení.

Co je vlastně na levé ruce tak špatného? Mají leváci nějaké opravdu negativní vlastnosti, za které si zaslouží být vyřazeni? O žádné konkrétní se nikde nedočteme. Tak proč tedy dochází k potírání leváků po celé generace?

Z historie známe nepřeberné množství faktů o tom, že pokud je něco jiné, často se toho bojíme. Označíme to za nežádoucí a potíráme to na všech úrovních. Na vyřazování nebo dokonce zabíjení určitých skupin lidí je historie Země až neuvěřitelně pestrá.

Mají tedy leváci něco, čeho by se mohli praváci bát? Možná ano, možná ne. Jsou podle pořekadel nešikovní? Zde je seznam slavných a populárních leváků z různých sfér. Tedy nešikovnost to nebude.

Statistickou zajímavostí je skutečnost, že od padesátých let 20. století se v Evropě zvyšuje procento leváků ve společnosti. Začalo se jich rodit více? Nebo má větší vliv fakt, že přestalo být v mnoha zemích zakázáno psát levou rukou? Mnozí naši rodiče a prarodiče prošli v dětství tvrdou převýchovou ve škole, pokud vzali tužku do levé ruky. To zanechalo a stále ještě zanechává ve společnosti negativní postoj k levorukosti.

Být levák v současnosti už není tak nebezpečné.

Potírání leváctví má paralelu s potíráním ženství v dobách, kam až sahá historie lidstva. Levá strana je z hlediska universa „ženská“. Ani ženy, podobně jako leváci, neměly až do minulého století možnost rozvinout plně svůj skutečný potenciál. Nemyslím tím ženy v mužských rolích, ale skutečné silné ženy v plném ženství.

Pravděpodobně se při potírání leváctví jedná (tak jako většinou v naší historii) o cílené šíření nenávisti mezi lidmi a jejich rozdělování místo spolupracování. Souvisí s tím i ovládání mas lidí strachem. Pokud připustíme, že z principu zachování rovnováhy polarit je v našem světě logicky přibližně stejně leváků a praváků (půl na půl), pak je velmi důmyslné zakázat polovině lidstva plně používat svoji sílu pod trestem smrti nebo vyloučení ze společnosti. Více viz článek Strachy přeučených a skrytých leváků.

Více informací o lateralitě, leváctví a praváctví je možné si přečíst v článcích.

Chcete zjistit, zda žijete svou přirozenou lateralitu?

Jak na to, se dozvíte v článku Mám se zabývat lateralitou?. Nebo se přihlaste na seminář Leváctví a praváctví, mozek v rovnováze, mužsko/ženská polarita, kde si můžete vyzkoušet sami na sobě testy na leváctví a praváctví. Účastníci projdou celým souborem rozdílových cviků, na kterých si zjistí, zda jsou leváci nebo praváci. Součástí semináře je i návod, jak se šetřně vrátit ke své přirozené lateralitě = přepólovat se.

Přihlásit na seminář

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.